Visie

Het welbevinden van onze leerlingen staat erg hoog in onze schoolvisie verankerd. We streven ernaar dat kinderen zich goed voelen, zich thuis voelen, gelukkig zijn. Een aantal elementen die hier toe kunnen bijdragen zijn :

Groene School

Als groene school zorgen we voor een leefwereld op maat van kinderen. We kunnen onze leerlingen dan ook de ruimte bieden om vaak in volle vrijheid dingen te doen die zij het liefste doen. Vandaar dat we enorm belang hechten aan speel -en natuurterreinen zodat kinderen kunnen wandelen, springen, lopen,... zich naar hartelust kunnen uitleven in sport en spel. Op die manier kunnen ze genieten van gezonde buitenlucht, geestdrift en vriendschap die onafscheidelijk verbonden zijn met creatief spel.

 

Vertrouwen

Om "het leren" optimaal te laten verlopen, zullen we het vertrouwen van onze kinderen dienen te winnen, een band creëren. Belangrijk daarbij is dat elke leerling zich persoonlijk voelt aangesproken. Kinderen voelen zich daardoor dan sneller thuis in onze school en kunnen zichzelf zijn.

 

Betrokkenheid

De betrokkenheid van onze leerlingen staat centraal. Leerlingen hebben in onze school een stem en kunnen hun inbreng doen, voorstellen kunnen formuleren, meewerken aan projecten die opgezet worden, ...

 

Interactie

Lesgeven aan kinderen vraagt om een aanpak van onze leerkrachten die intrigerend en stimulerend werkt en waarbij interactie nodig is. Ook medeleerlingen zijn eveneens van groot belang. Elkaar dingen uitleggen, samenwerken met anderen, coöperatief leren, samen genieten,... schept verbondenheid, geeft levensvreugde en werkt uitnodigend om gemotiveerd verder te gaan.

 

Zelfstandig werken en groepswerk

Leerstof aanbieden moet echter veel meer zijn dan louter doceren en laten reproduceren.

Het aanleren van zelfstandig werken is van groot belang, maar ook het werken in groepjes trachten we dagelijks aan bod te laten komen. Kinderen leren van elkaar door te kijken, luisteren,... Wat een kind kan uitleggen aan een vriendje, heeft het zeker goed begrepen en ze praten rechtstreeks met elkaar op elkaars niveau.

 

Differentiatie

Aangezien niet elke leerling over dezelfde mogelijkheden beschikt, werken we ook vaak aan differentiatie op het vlak van tempo, moeilijkheidsgraad en inhoud, aangepast aan de leerling.

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

 

Katholieke school

Als katholieke school willen we ernaar streven om kinderen de waarden eerlijkheid, solidariteit, respect, verwondering, vergeving mee te geven… niet alleen tijdens de lessen godsdienst maar nog meer als basis voor het leven.

 

Alle partijen

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk dat alle partijen (leerlingen, ouders, externe begeleiders van CLB, GON-begeleiders, schoolbestuur,…) achter onze visie staan zodat we vlot kunnen samenwerken en communiceren. Onze deuren staan wijd open ter overleg, ter uitwisseling, ter info of voor  bespreking van zorgen, hoe klein ze ook lijken. Aarzel niet om met ons in contact te komen daarvoor, in de eerste plaats met de leerkracht van uw kind, maar dan ook indien nodig met de zorgbegeleider, de directeur... . Rechtstreeks contact is steeds de beste manier maar ook de schoolagenda is een goed communicatiemiddel om een afspraak te maken, om korte meldingen te doen,... .

Onze leerkrachten staan meestal op de speelplaats ter beschikking op het tijdstip dat onze school eindigt zodat ze rechtstreeks kunnen gecontacteerd worden.